سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تربیت مربی دفتر تبلیغات قم 
مسئول تحقیقات  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات قم 
مسئول گروه فلسفه 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران - حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران - حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
عرفان 
تدریس 
پردیس قم - دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
متدولوژی 
تدریس 
مرکز مدیریت دولتی، پردیس قم - حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه آموزش و پرورش 
تدریس 
پردیس قم - مرکز تربیت مربی 
مدرس 
 
 
فلسفه دین 
تدریس 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
پردیس قم 
مدرس 
 
 
الهیات خاص 
تدریس 
پردیس قم 
مدرس 
 
 
حکمت متعالیه 
تدریس 
پردیس قم 
مدرس 
 
 
حکمت متعالیه 
تدریس 
پردیس قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه دین