شهید صدر و مسأله استقراء
48 بازدید
محل نشر: فلسفه » سال 35، زمستان 1386 - شماره 4 (22 صفحه - از 25 تا 46)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استقراء مسأله‌ای است که از زمان ارسطو تاکنون فیلسوفان درباب آن سخن گفته‌اند.مشکل اساسی‌ در مسأله استقراء این است که چگونه می‌توان با مشاهدهء چند مصداق به نظریه یا فرضیه کلی دست‌ یافت.فیلسوفان علم نظرات گوناگون عقل‌گرایی،تجربه‌گرایی،حساب احتمالات و غیره را مطرح‌ کرده‌اند.شهید صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء ضمن نقد دیدگاه‌های فیلسوفان غرب به ارائه‌ نظریه نوینی پرداخته است وی در این نظریه،دلیل استقرایی را در مرحلهء توالد موضوعی و توالد ذاتی‌ تفسیر کرده و با تقسیم یقین به منطقی،ذاتی و موضوع،و با استمداد از علم اجمالی در علم اصول، یقین در دلیل استقرایی را موجه می‌سازد.چالش‌های مبانی منطقی استقراء در مرحلهء توالد موضوعی و تولد ذاتی و نقدهای این نظریه در پایان مقاله بیان شده است. واژگان کلیدی: استقراء یقین،علم اجمالی،توالد موضوعی،توالذ ذاتی.