مقایسه آرای شهید صدر و دکتر سروش در مسأله استقراء
67 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » بهار 1387 - شماره 87 (علمی-پژوهشی) (22 صفحه - از 141 تا 162)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استقراء،مسأله‌ای است که از زمان ارسطو تا کنون فیلسوفان در باب آن سخن‌ گفته‌اند.مشکل اساسی در مسألهء استقراء این است که چگونه می‌توان با مشاهدهء چند مصداق به نظریه یا فرضیهء کلی دست یافت.فیلسوفان علم‌ نظرات گوناگون عقل گرایی،تجربه گرایی،حساب احتمالات و غیره را مطرح‌ کرده‌اند.شهید صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء ضمن نقد دیدگاه‌های‌ فیلسوفان غرب به ارائهء نظریهء نوینی پرداخته است.وی در این نظریه،دلیل‌ استقرایی را در مرحلهء توالد موضوعی و توالد ذاتی تفسیر کرده و با تقسیم‌ یقین به منطقی،ذاتی و موضوع،و با استمداد از علم اجمالی در علم اصول، یقین در دلیل استقرایی را موجه می‌سازد. واژگان کلیدی: استقراء،1یقین،علم اجمالی،توالد موضوعی،توالد ذاتی