حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی
48 بازدید
محل نشر: حقوق خصوصی » بهار و تابستان 1384 - شماره 8
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
و قبح عقلی افعال را ازنظر محققان اسلامی تبیین و دقت‌نظر متفکران اسلامی‌را دراین زمینه روشن نماییم و به طور نسبی نقش حسن و قبح افعال را در اعتقادات و احکام الهی بیان و تا حدودی دقت نقد و دایره بحث را نزد محققان اسلامی نشان دهیم و ارتباط بحث حسن و قبح را با مسائل کلامی، فلسفی و اصولی مبین سازیم. واژگان کلیدی: حسن، قبح، عدل، عقل، ذاتی، حکم، فقه، حکمت، شرعی.