فلسفه آنتروپولوژی: مبادی و مبانی انسان‌شناسی
53 بازدید
ناشر: مطبوعات دینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-145-013-6
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب دومین جلد از یک مجموعه دو جلدی است، به بحث در مورد برخی دیگر از ابعاد انسان‌شناسی و جنبه‌های وجودی او پرداخته شده است. نگارنده ابتدا رویکردی تاریخی در مورد اندیشه انسان‌شناختی در دوران باستان و ادیان مختلف در قبل و بعد از قرون وسطی ارایه کرده و سیر مطالعات و پژوهش در این عرصه را در بین اندیشمندان غرب در عصر کنونی مورد بحث و بررسی قرار داده است. در همین راستا وی به مهمترین نظریه‌های انسان‌شناسی و مردم‌شناسی در قرون نوزدهم و بیستم اشاره کرده و دیدگاه‌هایی چون: نژادگرایی، تطورگرایی یا داروینیسم، اشاعه‌گرایی، کارکردگرایی و ساختارگرایی و همچنین دیگاه‌های فمینیستی، مارکسیستی، ماتریالیستی، انسان‌شناسی پسامدرنیستی، انسان‌شناسی اجتماعی و دینی را در مورد انواع مطالعات انسان‌شناسی مطرح و دیدگاه‌های قائلین به هر یک از این نظریه‌ها در مورد انسان را مورد بحث و بررسی و نقد قرار داده است.