فلسفه حقوق از منظر هگل و خواجه نصیر
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پردیس قم